Tématický plán 6. ročník

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do výtvarného umění

Řád učebny, kritéria hodnocení, učební plán.

Základní názvosloví ve výtvarném umění, členění umění, materiály, techniky a náměty.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci, hodnocení a sebehodnocení práce, porozumění zadání práce.

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

říjen

Pravěké umění

Počátky výtvarného umění a jeho význam, první výtvarné prostředky
a techniky, vznik barev.

Užité umění.

Propojení historie a kultur a jejich vliv na umění, vliv smyslového vnímání na lidský projev a myšlení, výroba vlastních výtvarných prostředků, původ pigmentů. Míchání barev.

Pravěk a rozvoj kultur – D, VOZ, HV

Zemský povrch a přírodní vlivy – Z

Magie, mystika, lidská mysl – VOZ, DV, HV

Podmínky života - Př

listopad

Domorodé umění

Domorodé kultury, rozvoj kultur jednotlivých kontinentů – Evropa, Asie, Afrika, Amerika.

Ornament, dekor, grafické znaky - písmo,

Barvy a symboly, řád a význam ornamentu a dekoru.

Rozlišení hlavních znaků a symbolů jednotlivých kultur různých kontinentů, vliv základních ornamentů na formování znaků a písma. Důležitost symbolů v životě člověka.

Využití barev a symbolů k vyjádření vlastního sdělení.

Etnika, kultury a jejich odlišnosti – VOZ, D, HV,

Etnika 4 světadílů – Z

Soc. a kulturní vztahy – VOZ, DV

Rozvoj země a života – Př

Práce s textem, rozvoj písma – Čj

Geometrické řády - M

prosinec

Zimní svátky – Sv. Mikuláš, Vánoce

Výroba masky čerta, výroba vánočního papíru - technika škrobového papíru, výroba razítek.

Uplatnění získaných znalostí o symbolech a barvách v umění při výrobě masky démona.

Uplatnění získaných znalostí o ornamentu a dekoru při výrobě vánočního papíru.

Rozvoj kreativity.

Tradice a svátky – VOZ, D, Čj, Hv, Dv, SP

Geometrické řády - M

leden

Nový rok, pololetní hodnocení

Symbolika nového roku, reflexe minulého roku.

Hodnocení a sebehodnocení práce ve výtvarné výchově.

Uplatnění znalostí o symbolech z předešlých hodin. Zamyšlení nad plány v novém roce. Barevná kresba symbolu. Rozvoj tvořivosti a kreativity.

Reflexe a sebereflexe dosavadní práce.

Osobní život, já – VOZ

Symboly – HV, DV

únor

Starověké kultury

Vliv starověkých kultur na umění v Evropě – Egypt, Mezopotámie, Kréta, náměty a motivy v umění – zoomorfní motivy. Nové výtvarné techniky – tisk z výšky, mozaika, nízký reliéf.

Rozlišení znaků kultur kolem Středozemního moře, vliv přírodních podmínek na materiály a náměty v umění. Specifika malířské a sochařské tvorby, definování kánonu v umění.

Stříhání a vytváření mozaiky z papíru, práce s tiskařským lisem, vytvoření umělého kamene a rytí nízkého reliéfu.

Starověké kultury a jejich společenský význam – D, VOZ, Hv

Přírodní podmínky a jejich vliv na stavební materiály – Z

Fauna a flora kolem středozemního moře – Z, Př

 

 

březen

Antické umění

Umění Starého Řecka a Říma, rozvoj architektury, základní názvosloví v architektuře, vývojové etapy a rozvoj v sochařství, malířství v užitém umění.

Interpretace uměleckého díla.

Pochopení významu antické kultury na světové umění. Provázanost antické kultury a evropské civilizace. Znalost základních pojmů v architektuře. Rozlišení kánonu a naturalistické tvorby v umění. Vytvoření kopie řecké vázy s červenofigurální malbou – technika proškrabování barevných vrstev.

Evropská civilizace – D, VOZ

Přírodní podmínky kolem Středozemního moře – Z, Př

Antická kultura a divadlo – Hv, Dv

duben -

květen

Starověké památky

Projekt 7 divů světa

Uvědomění si významu kulturních památek. Definice monumentálního umění. Dlouhodobá, organizovaná, systematická práce ve skupině. Interpretace uměleckého díla  - prostorový objekt. Kombinovaná technika - práce s různými odpadovými materiály.

Historická fakta a souvislosti – D

Význam kulturního dědictví, přenos informace – VOZ, Inf

Technologie a architektura – M, SP

 

červen

Závěrečné hodnocení školního roku

Hodnocení a sebehodnocení práce ve výtvarné výchově

Reflexe dosavadní práci v hodinách výtvarné výchovy, definování nových poznatků, popis osobního rozvoje ve znalostech, dovednostech a výtvarných schopnostech.

Osobností a sociální výchova.

Všechny výukové předměty.

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.

Stránka

Publikována: 13.10.2015

Vytvořil(a): Kateřina Círová

Kalendář akcí