Tématický plán 8. ročník

měsíc

téma

učivo

výstupy

mezipředmětové vztahy

září

Úvod do výtvarného umění. Barokní umění a jeho výrazové prostředky.

Řád učebny, kritéria hodnocení, učební plán.

Úvod do baroka na základě porovnání odlišností výtvarných směrů - gotické, renesanční a barokní pojetí Madony s děťátkem.

Bezpečné chování v učebně výtvarné výchovy, dodržování pravidel při práci, hodnocení a sebehodnocení práce, porozumění zadání práce.

Žák odliší jednotlivá umělecká období, popíše jejich charakteristické znaky a pojmenuje je.

Pravidla bezpečného chování a dodržování pravidel v dalších pracovních předmětech a výchovách – SP, VOZ, HV, DV.

Novověk a historické souvislosti

 – D

 

říjen

Barokní umění. Malba zátiší. Základní výrazové prostředky malby.

Charakteristické znaky barokního malířství. Výrazové prostředky malby – kompozice, perspektiva, světlo a stín, modelace barvou. Základní vlastnosti barev.

Žák zvládne základní pravidla kompozice, zná princip zlatého řezu. Dokáže barvou vyjádřit prostor a tíhu předmětů. Zná základní dělení barev a jejich vztahy, využije tyto znalosti v malbě.

Třicetiletá válka a její vliv na společnost – D, VOZ, ČJ, HV

Politické rozdělení světa - Z

 

listopad

Barokní umění. Výrazový prostředek – šerosvit.

Projekt – barokní zátiší. Sestavení vlastního zátiší s uplatněním principů baroka. Digitální fotografie s využitím šerosvitu. Malba zátiší technikou šerosvitu.

Žák rozumí základním principům vzniku stínu. Fyzikální jevy světlo a stín uplatní při vytvoření vlastního zátiší. Napodobí světelné barokní prostředí. Aplikuje znalosti o šerosvitu v malbě.

Každodenní život v minulosti, lidské postoje – D, VOZ, HV, ČJ

Světlo a stín – F

Digitální technologie - INF

prosinec

Dynamika a pohyb v barokním umění. Kresba figury.

Kresba figury na barokním tématu Andělé. Proporce lidské postavy a záznam pohybu lidské postavy. 

Žák zvládne nakreslit postavu člověka v pohybu. Vytvoří lidské postavy s námětem andělů ve velké ploše, postavy tradičně dekoruje za účelem vánoční výzdoby školy.

Tradice a svátky – VOZ, D, ČJ, HV, DV, SP

Výzdoba školy - EV

leden

Alegorie a personifikace v barokním umění.

Interpretace výtvarného díla – Matyáš Bernard Braun, sochy cností a neřestí. Barokní sochařství. Fotografie objektu.

Žák zná význam slov alegorie, personifikace, atribut a symbol. Je schopen výtvarně vyjádřit lidské vlastnosti a emoce. Využívá digitální technologie ve vlastní tvorbě.

Pocity a emoce – VOZ, DV, HV

Personifikace a alegorie – ČJ

Digitální technologie - INF

 

únor

Hodnocení a sebehodnocení pololetí.

Rokoko. Klasicismus.

Sebehodnotící list žáka na práci ve VV.

Typické prvky rokokového umění – ornament a dekor.

Kontrast mezi přehnanou zdobností rokoka a střídmostí klasicismu. Typické prvky klasicismu.

Reflexe dosavadní práce žáka.

Žák porozumí společenským a historickým souvislostem v období konce baroka a nástupu klasicismu. Zná principy rozvíjení ornamentálního umění a dekoru. Graficky zpracuje námět lidského těla v ornamentu.

Průmyslová revoluce a její vliv na společnost – D, VOZ, ČJ

Filozofické směry a umění – D, VOZ, HV

Lidské tělo - PŘ

březen

Klasicismus. Klasicistní portrét. Užité umění – design.

Portrét spolužáka se zvýrazněním pozitivních vlastností. Proporce lidské tváře. Kresba, malba.

Rozvoj měšťáckého života. Vývoj židle – užité umění design. Koláž.

Žák uplatní ve své tvorbě základní princip proporce lidské tváře. Definuje pozitivní vlastnosti svého spolužáka. Vyjádří své sdělení v malbě. Navrhne design židle. Zná nábytek značky TON. Rozvine svoji představivost a kreativitu.

Lidské tělo – PŘ

Společnost v době průmyslové revoluce, rozvoj měst a měšťanské kultury – D, VOZ

Lidské vlastnosti, morálka – VOZ, DV

duben

Romantismus. Grafické techniky – tisk z hloubky.

 

Základní prvky romantismu. Mystika, exotika a dramatické barvy jako výrazové prostředky k vyjádření citů a emocí v umění. Grafické techniky – tisk z hloubky, lept. William Blake a iluminace. Kolorovaná kresba.

Žák popíše typické prvky romantismu, zná dílo Williama Blake, pracuje s výrazovými prostředky – písmo a kresba (grafické tisky, iluminace). Zná rozdíl mezi tiskem z výšky a tiskem z hloubky.

Národní obrození a romantismus – D, ČJ, VOZ

Mystika, tajemno a duchovno – VOZ, DV

Návykové látky - VOZ

květen -červen

Impresionismus. Vznik moderního umění.

Závěrečné hodnocení.

Vznik impresionismu, hlavní výrazové prostředky. Sluneční světlo v malbě. Modelace barvou a světlem. Téma svět kolem nás - zachycení okamžiku a atmosféry. Plenér. Kresba pastely, kombinovaná technika.

Hodnocení a sebehodnocení školního roku.

Žák rozumí vzniku moderního malířství, chápe využití barev pro zachycení momentu, atmosféry okamžiku. Využívá barvy a tahy štětcem k vyjádření emocí. Pozná hlavní díla významných zástupců impresionistického malířství.

Žák reflektuje svoji svojí tvorbu.

2. polovina 19. století – D, ČJ

Osobností a sociální výchova.

Všechny výukové předměty.

  • Ke každému tematickému plánu je k dispozici podrobnější popis obsahující popis každé vyučovací hodiny a jejího cíle i s fotodokumentací žákovské práce. Podrobné tematické plány jsou u učitele Vv.
  • V tematických plánech je vyhrazena změna z důvodů společenských akcí a jednorázových akcí v rámci školy, z důvodů návštěv galerií a jiných kulturních událostí a z důvodů změn rozvrhu.

Stránka

Publikována: 13.10.2015

Vytvořil(a): Kateřina Círová

Kalendář akcí